Leonids 2001: Combined Results

The Sino-Dutch Leonid Expedition 2001


by Sietse Dijkstra, Robert Haas, Casper ter Kuile, Koen Miskotte, Jos Nijland, Arnold Tukkers and Michel Vandeputte
Jin Zhu, Xiaojun Jiang, Bin Yang, Huan Meng, Dan Xia, Xuefei Gong, Haitao Chen, Min Guan, Wenzhong Liu, Jian Gao, Rui Qi, Yongming Chen

leo2001 China Visual Combined
Acknowledgements and Sponsoring of the Sino-Dutch Leonid Expedition 2001


Back to
DMS homepage
back.gif This page was last modified on December 18, 2001 by
Koen Miskotte and Casper ter Kuile,